Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 6 grudnia skierowała do prac w Podkomisji stałej do spraw rodziny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

W praktyce oznacza to prawdopodobnie, że projekt będzie procedowany w Podkomisji i Komisji w styczniu. Trudno dzisiaj ocenić jaka będzie data wejścia w życie zaplanowanych przepisów, gdyż w treści projektu Ustawy zakładano, że wejdzie on od 1 stycznia 2019 roku.
 

W treści uzasadnienia do projektu rząd deklaruje m.in.:

Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim wzmocnienie narzędzi wspierania rodziny, tak aby liczba dzieci umieszczanych corocznie w pieczy zastępczej ulegała dalszemu stopniowemu zmniejszaniu, a także wprowadzenie mechanizmów zapewniających efektywniejsze pozyskiwanie nowych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej czy chętnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, tak aby dzieciom umieszczanym w pieczy zastępczej zapewnić optymalne warunki rozwoju.

Kwestią wymagającą pilnej ingerencji ustawowej jest przyspieszenie zmian w obszarze instytucjonalnej pieczy zastępczej, nade wszystko wdrożenie rozwiązań zabezpieczających właściwe, stabilne środowisko rodzinne dla dzieci młodszych, zwłaszcza tych poniżej 7. roku życia. Ważnym obszarem nowelizacji jest również problematyka usamodzielnień pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Proces ten skutecznie przeprowadzony zapewnia bezpieczny start w dorosłość wychowankom pieczy zastępczej.

Druk nr 3023 z projektem zmian można pobrać ze strony Sejmu