Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej

Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci bez opieki i rozdzielonych z rodzicami (UASC) oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

O PROJEKCIE​

W październiku 2022 r. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej wraz z organizacjami członkowskimi: Fundacją DialogFundacją Edukacja z WartościamiFundacją Polki Mogą Wszystko oraz Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce, nawiązała z UNICEF-em porozumienie w celu wspólnej realizacji rocznego projektu, aby wspierać dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej, którzy przybyli do Polski jako uchodźcy wojenni.

Projekt „Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci bez opieki i rozdzielonych z rodzicami (UASC) oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” (Strengthen family-based care/alternative care service for Unaccompanied and Separated Children (UASC) and children placed in foster care) finansowany jest ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), a jego łączny budżet projektu wynosi 8 558 252,00 złotych.

Nasze organizacje od pierwszego dnia wojny zaangażowały się w udzielania wsparcia osobom uciekającym przed inwazją rosyjską. Wspieramy oczywiście wszystkie dzieci i ich rodziny, ale szczególną troską otaczamy rodziny zastępcze, które często są bardziej liczne, niż rodziny zastępcze w Polsce. Trauma wojenna, z której skutkami dzieci muszą się zmierzyć łączy się z traumą rozwojową i relacyjną, która często doświadczyły, zanim trafiły do pieczy zastępczej. Dzięki partnerstwie z UNCIEF-em możemy zwiększyć skalę naszych działań, a także dzielić się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołów tematycznych oraz angażować się w rzecznictwo. Cieszymy się z okazanego nam zaufania.

Projekt zapewnił wzmocnienie instytucjonalne naszych organizacji m.in poprzez wdrożenie systemów przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym.

CO ROBIMY

Każda z organizacji odpowiada za szereg działań, które jako całość zapewniają wsparcie – zarówno w formie bezpośredniej jak i pośredniej – rodzinom zastępczym, które przyjechały do Polski uciekając przed działaniami wojennymi w Ukrainie, a także polskim rodzinom zastępczym. Część działań zaplanowanych w projekcie realizowana jest na szczeblu lokalnym, część ma zasięg ogólnopolski.

Zobacz jakie działania w ramach projektu zrealizują poszczególne organizacje:

Close