Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej – webinary

Webinar: Formy krzywdzenia dzieci i ich rozpoznawanie (działania i symptomy)

Odtwórz wideo

Data: 2023-12-13

Webinar ma na celu zdefiniowanie jakie działania bądź ich brak można określić jako krzywdzenie dzieci. Szczegółowe zdefiniowanie 4 form krzywdzenia, czyli przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i zaniedbania. Przedstawione zostaną także skutki krzywdzenia, a także ich wpływ na świat wyobrażony, emocje i działania dziecka krzywdzonego. Odpowiemy także na pytanie jak reagować, gdy dziecko ujawnia, że zostało skrzywdzone oraz jakich działań absolutnie nie podejmować.

Webinar: Dziecko ze spektrum autyzmu w pieczy zastępczej

Odtwórz wideo

Data: 2023-11-23

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym – jego objawy pojawiają się już w pierwszych latach życia dziecka. Dzieci z autyzmem mają pewne cechy wspólne: trudności w nawiązywaniu kontaktu i relacjach, trudności w komunikacji, występują u nich ciągle powtarzające się specyficzne zachowania. Jednak każde dziecko ze spektrum autyzmu jest inne i wyjątkowe, u niektórych objawy są stosunkowo łagodne lub maskowane, dlatego autyzm może długo pozostać niewykryty.

Nawet dla doświadczonego rodzica zastępczego opieka nad dzieckiem w spektrum autyzmu może być wielkim wyzwaniem. Dla tych dzieci, które mają ogromną potrzebę rutyny, zmiana opiekuna, miejsca zamieszkania i wszelkie inne zmiany związane z przyjęciem do pieczy zastępczej będą jeszcze bardziej niepokojące niż dla innych dzieci trafiających do pieczy. 

Zaproszone ekspertki opowiedzą o tym, czym jest autyzm i jak odróżnić go od innych zaburzeń neurorozwojowych. Wskażą jakie zachowania dziecka przyjętego do pieczy powinny skłonić rodzica zastępczego, by poszukał profesjonalnej  pomocy. Porozmawiamy też m. in. o tym gdzie zwrócić się po diagnozę i terapię, a w przypadku potwierdzonej diagnozy – jak przygotować bliskich i dalszych członków rodziny zastępczej na kontakt z dzieckiem oraz dostosować otoczenie dziecka, by jak najlepiej wspierać jego rozwój i postępy w terapii.

Webinar: Terapia integracji sensorycznej jako ważna metoda pracy z dzieckiem w opiece zastępczej.

Odtwórz wideo

Data: 2023-11-17

Niekorzystne doświadczenia, takie jak trauma, doświadczanie przemocy lub zaniedbania ze strony najbliższych opiekunów mogą poważnie zaburzyć rozwój dziecka, w tym rozwój układu nerwowego i systemów zmysłowych. Jeśli trauma zakłóci rozwój układu sensorycznego, może to spowodować u dziecka wiele trudności.

Dzieci, które trafiają do opieki zastępczej, bardzo często mają trudności w sferze integracji sensorycznej. Niektóre z nich łatwo będzie opiekunowi zastępczemu zaobserwować (np. słaba równowaga, niezdarność ruchów w zabawie). Inne, takie jak nadwrażliwość na bodźce z otoczenia, mogą być bardzo nieprzyjemne dla dziecka, ale znacznie trudniejsze do wykrycia. Opiekun może obserwować skutek – np. nagły wybuch złości dziecka, nie rozumiejąc przyczyny. Żeby dzieci, które trafiły pod opiekę rodziny zastępczej mogły jak najlepiej funkcjonować, uczyć się, a przede wszystkim budować bliskie relacje, ich trudności w sferze integracji sensorycznej powinny być zauważone i właściwie rozwiązywane.

Podczas rozmowy pokażemy na czym polegają zaburzenia integracji sensorycznej i jakie zachowania dziecka powinny zwrócić naszą uwagę i skłonić do zwrócenia się do specjalisty po diagnozę. Ponieważ profesjonalna diagnoza i terapia nie zawsze jest szybko dostępna, terapeutka podzieli się z rodzicami zastępczymi wieloma metodami, jakich mogą sami użyć w domu, by pomóc dziecku już od dziś. Nasza druga rozmówczyni – mama dziecka z trudnościami w sferze integracji sensorycznej – opowie o swoich doświadczeniach, w tym o współpracy z terapeutami na rzecz pomocy dziecku.

Webinar: Standardy ochrony dzieci w praktyce organizacji pracujących z dziećmi.

Odtwórz wideo

Data: 2023-11-09

Polska wprowadziła nowelizację prawa, którego celem jest zwiększenie ochrony bezpieczeństwa dzieci. Które podmioty i do jakich działań zobowiązują nowe przepisy? Czy polska droga może być inspiracją dla instytucji i organizacji ukraińskich?

28 lipca 2023 r. w Polsce weszła w życie w Polsce ustawa o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606). Wprowadza ona obowiązek posiadaniach standardów ochrony małoletnich przez wszystkie podmioty pracujące z dziećmi, do których uczęszczają albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci. Ten wymóg zacznie obowiązywać od 15 lutego 2024 r. i do tego czasu wszystkie ww. podmioty powinny przygotować i wdrożyć standardy ochrony małoletnich. Webinar będzie poświęcony omówieniu ustawowych założeń stojących za standardami. Zaprezentowane zostaną doświadczenia organizacji, które opracowały Politykę ochrony dziecka czy to na potrzeby własne (Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce), czy to jako format, który służy innym podmiotom (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Będzie on także okazją do odpowiedzenia na pytania organizacji i instytucji ukraińskich zainteresowanych polskimi działaniami na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci.

Webinar: Nowe początki? O bezpiecznym przejściu dziecka z rodziny lub placówki do nowego miejsca

Odtwórz wideo

Data: 2023-06-29

Rodzice zastępczy i rodzice adopcyjni, a także opiekunowie w placówkach, którzy pochyli się nad dziećmi uciekającymi przed wojną – wszyscy bez wyjątku towarzyszą dzieciom w przejściach. Czym jest przejście? Czy trzeba je zaplanować? Jak zorganizować proces przejścia? Czy są narzędzia, które ułatwią to zadanie?

Podczas najbliższego webinaru spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Przybliżyć rodzicom, opiekunom, wychowawcom ten fragment rzeczywistości, ale widziany oczyma dziecka. Zapraszamy rodziców zastępczych, rodziców adopcyjnych, opiekunów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, koordynatorów i wszystkich pracowników wspierających rozwój dziecka, którzy pracują dziećmi z trudnych miejsc.

Webinar: Dziecko ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) w pieczy zastępczej

Odtwórz wideo
Data: 2023-05-25

W czasie webinaru przybliżymy temat FASD. Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (z ang. – Fetal Alcohol Spectrum Disorder, skrót: FASD) jest ogólnym terminem, opisującym całe spektrum skutków rozwojowych. Skutki te występują u dzieci matek pijących alkohol w okresie ciąży.

FASD może oznaczać zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania i uczenia się, które mogę utrzymywać się przez całe życie. W rezultacie pojawiają się trudnościami w osiąganiu samodzielności i nauce szkolnej. Dodatkowo występują zaburzenia wtórne jako rezultat błędnej diagnozy oraz nieodpowiedniej opieki.

Warto pamiętać, że dzieci z diagnozą FASD mają także mocne strony, na których rodzice, czy wychowawcy powinni bazować. To od wiedzy, zrozumienia i determinacji rodziców i wychowawców będzie zależał sukces życiowy dziecka z diagnozą FASD.

Gośćmi webinaru będą przedstawicielki organizacji członkowskiej Koalicji – Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE.

Webinar: Grzeczne czy niegrzeczne – jak doświadczenie traumy zmienia zachowania dzieci?

Odtwórz wideo

Data: 2023-03-30

Wydarzenia ostatnich lat były obciążeniem dla wszystkich, także dla dzieci.

Pandemia, izolacja i wojna w Ukrainie. Wielu dorosłych ma trudność z poradzeniem sobie z sytuacją kryzysową. Trudno jest także dzieciom. Często ich emocje mają wpływa na zachowania. Nierzadko niełatwe lub niemożliwe do zaakceptowania. Wielu dorosłych zadaje sobie pytanie – co robić? Nie mamy recept, jednak w czasie naszego webinaru będziemy poszukiwać odpowiedzi na to pytanie.

Do udziału w tych poszukiwaniach zapraszamy rodziców (zastępczych, adopcyjnych, biologicznych) zarówno tych, którzy musieli uciekać ze swojego kraju, jak i tych, którzy pozostali w Ukrainie. Miło będzie nam gościć także polskich rodziców oraz wszystkich, którym bliski jest świat dzieci.

Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

  • co oznacza słowo trauma
  • czym jest trauma relacyjna a czym trauma wojenna?
  • jakie zachowania dzieci są następstwem traumy?
  • w jaki sposób rodzice mogą wspierać dzieci?

Webinar: Efektywne wsparcie rodzin zastępczych z Ukrainy i ukraińskich dzieci powierzonych do rodzinnej pieczy zastępczej

Odtwórz wideo
Data: 2023-03-09

Bycie rodzicem zastępczym to wyzwanie. Jednak możemy tylko sobie wyobrazić, jak trudno mu sprostać, kiedy musisz uciekać ze swojego kraju. Na naszym webinarze poznacie dwie rodziny zastępcze, które uciekły do Polski. Każda z nich jest wspierania przez naszą organizację członkowską Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno serce”.

Postaramy się odpowiedzieć na pytania:

  • co pomaga im w opiece nad dziećmi?
  • czy ich zdaniem dzieci mają inne zachowania niż przed wojną i jak sobie z nimi radzą?
  • jak wygląda ich rodzina, co się zmieniło od wybuchu wojny?
  • jakiego wsparcia od polskiego systemu opieki oczekują i jakie, które już otrzymali było dotąd najbardziej efektywne?
Close