Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze – MENTOR

O SZKOLENIU

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej organizuje bezpłatne szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej jako rodzina zastępcza niezawodowa według programu MENTOR (decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr 15/2021/RZ). 

Szkolenie prowadzone przez trenerów Programu MENTOR będzie odbywało się w wymiarze wymaganym przez rozporządzenie 50 godzin oraz 3 godziny szkolenia na temat różnic kulturowych, za pomocą platformy ZOOM, w formie spotkań on-line. Grupa szkoleniowa będzie liczyć do 20 uczestników.
 
 
Uczestnicy powinni posiadać wstępną kwalifikację uzyskaną od lokalnego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz możliwość odbycia praktyk w miejscu wskazanym przez PCPR/ MOPS miejscu. Uczestnicy w czasie szkolenia otrzymają materiały dla uczestników.
 
Terminy najbliższego cyklu szkolenia:
 
Luty 2024
 • 24 lutego (sobota)
 • 25 lutego (niedziela)
Marzec 2024
 • 9 marca (sobota)
 • 10 marca (niedziela)
 • 30 marca (sobota)
 • 31 marca (niedziela)
Zapisy na pełny cykl szkolenia przez formularz poniżej.
 
Informacja o Programie MENTOR
 
Program MENTOR obejmuje 50 godzin szkolenia podstawowego, 3 godziny szkolenia na temat różnic kulturowych. Dodatkowo wymagane jest 10 godzin praktyk umożliwiających zapoznanie się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin sprawujących pieczę zastępczą.
 
Najbliższe szkolenie odbędzie się on-line za pomocą ZOOM-a, w terminach:
 
 • 12 lipca 2024 r., godz. 16.00-20.00 (4 godziny)
 • 13 lipca 2024 r., godz. 9.00-17.00 (8 godzin)
 • 27 lipca 2024 r., godz. 9.00-18.00 (9 godzin)
 • 28 lipca 2024 r., godz. 9.00-18.00 (9 godzin)
 • 2 sierpnia 2024 r., godz. 16.00-20.00 (4 godziny)
 • 3 sierpnia 2024 r., godz. 9.00-17.00 (8 godzin)
 • 4 sierpnia 2024 r., godz. 9.00-17.00 (8 godzin)
 
Zakres tematyczny szkolenia:
 
 1. Integracja, motywacja, wprowadzenie do tematyki rodzicielstwa zastępczego – 4 godziny,
 2. Ja ze sobą, ja z innymi – 1 godzina,
 3. Dzieci biologiczne w rodzinie zastępczej – 1 godzina,
 4. Więzi – 5 godzin,
 5. Podstawy wiedzy o rozwoju – przemoc i rozwój prawidłowy/zaburzony, wczesna diagnostyka – 3 godziny,
 6. Uzależnienia/FASD – 2 godziny,
 7. Trauma – 4 godziny,
 8. Ocena sytuacji dziecka – 1 godzina,
 9. Potrzeby edukacyjne dzieci – 2 godziny,
 10. Komunikacja – 5 godzin,
 11. Przejścia i zmiany, rodziny pomocowe, rodzeństwo – 3 godziny,
 12. Usamodzielnienia – 2 godziny,
 13. Reintegracja – 3 godziny,
 14. Prawa i wizerunek dziecka – 3 godziny,
 15. Narzędzia współpracy z ORPZ – 4 godziny,
 16. Samorozwój i wypalenie – 2 godziny,
 17. Mentoring – 1 godzina,
 18. Różnice kulturowe, praca z dzieckiem z kultury ukraińskiej – 3 godziny,
 19. Sesja pytań, panel z udziałem prawnika, organizatora i rodziny zastępczej – 2 godziny.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udzielamy pod adresem szkolenia@koalicja.org

Formularz zgłoszeniowy na bezpłatne szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej jako rodzina zastępcza niezawodowa według programu MENTOR
(* - obowiązkowe)
1. Dane uczestnika

2. Zgody
* Oświadczam, że przystępując do szkolenia dla Kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej MENTOR (dalej: Szkolenie), realizowanego przez trenerów Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej (dalej: Koalicja) dobrowolnie przekazuję dane w postaci w imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu poczty e-mailowej i numer telefonu podanych w celu zapisu na udział w Szkoleniu dla Kandydatów do sprawowania niezawodowej rodziny zastępczej MENTOR; dane te przetwarzamy na podstawie niezbędności do zawarcia umowy szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
* Oświadczam, że przystępując do szkolenia dla Kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej MENTOR (dalej: Szkolenie), realizowanego przez trenerów Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej (dalej: Koalicja) od lipca do sierpnia 2024 r. (szczegółowe daty powyżej), deklaruję gotowość przyjęcia dziecka do prowadzonej przeze mnie w przyszłości rodzinnej formy pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oświadczenie to składam dobrowolnie i jest ono aktualne na dzień złożenia niniejszego Oświadczenia.
TAK - wyrażam zgodę na wykonywanie podczas Szkolenia zdjęć z ujawnieniem mojego wizerunku oraz ich rozpowszechnienie i dalsze publikowanie mojego wizerunku ujawnionego na zdjęciach przez Koalicję na stronie Koalicji pod adresem: www.koalicja.org i profilu Koalicji w serwisie Facebook, w celu informowania i promocji działalności Koalicji oraz Szkolenia. Zgody udzielam nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Obejmuje to także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie i celu.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji o działaniach, kolejnych szkoleniach i webinarach Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, adres: ul. Prymasowska 3, 05-120 Legionowo, NIP: 7010292605, REGON: 142888395, KRS: 0000378972 (dalej jako: Koalicja) informuje, że:

 1. jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci:
  1. imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu poczty e-mailowej i numer telefonu podanych w celu zapisu na udział w Szkoleniu dla Kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej MENTOR; dane te przetwarzamy na podstawie niezbędności do zawarcia umowy szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci komunikacji w sprawie Szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. wizerunku ujawnionego w materiale fotograficznym ze Szkolenia – w celu informowania i promocji działalności Koalicji oraz Szkolenia na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a następnie także w celu archiwizacji materiałów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie (np. drogą mailową na adres wskazany w pkt 6 poniżej), co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez cofnięciem i nie wpływa na legalność ujawnionego wizerunku w materiałach już rozpowszechnionych;
 3. Wizerunek możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z organizacją, promocją i informowaniem o Szkoleniu, a pozostałe dane osobowe podmiotom świadczącym usługi związane z organizacją Szkolenia oraz komunikacją w tym zakresie. Dane te mogą być także ujawnione grantodawcy, tj. Funduszowi Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) w celach kontroli prawidłowości działań i wydatkowanych środków w ramach dofinansowania;
 4. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa podania imienia, nazwiska i adresu zamieszkania uniemożliwi zapis na Szkolenie;
 5. Powyżej wskazane dane osobowe będziemy przechowywać przez okres działalności Koalicji dla celów archiwalnych oraz w celach użycia materiałów fotograficznych przez okres niezbędny do realizacji Szkolenia i wykonywania niniejszego oświadczenia.;
 6. W stosunku do przekazanych nam danych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem e-mail: info@koalicja.org
Close