O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy związkiem stowarzyszeń, który skupia lokalne i ogólnopolskie organizacje członkowskie, wiele z nich założyli rodzice zastępczy lub adopcyjni.

Chcemy, aby dzieci wychowywały się w rodzinach. Te z nich, które nie mogą wychowywać się we własnych, dzięki opiece rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, mają szansę na rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia. Dlatego prowadzimy działania rzecznicze, poprzez które chcemy wpływać na tworzenie lepszego prawa, a także współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie oraz instytucjami na szczeblu samorządowym, krajowym i międzynarodowym. Podejmujemy działania, aby wspierać rozwój rodzinnej pieczy zastępczej i podnosić kompetencje osób od których zależy sytuacja i codzienne funkcjonowanie dzieci. Stawiamy na edukację, poszukując najlepszej dostępniej wiedzy w Polsce i na świecie i przekazując ją rodzicom zastępczym i innym uczestnikom systemu pieczy zastępczej. W tym celu powołaliśmy Zespół Trenerów Koalicji oraz nawiązaliśmy współpracę z wieloma specjalistami z zagranicy.

 

Jak zostać członkiem Koalicji?

Do kandydowania na członków związku stowarzyszeń pod nazwą Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej zapraszamy w pierwszej kolejności organizacje pozarządowe: fundacje i stowarzyszenia, które utożsamiają się z celami KOALICJI, którymi są:

 • Działania na rzecz zmniejszenia liczby dzieci umieszczanych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
 • Dążenie do umieszczania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej w sytuacji, kiedy konieczne jest zapewnienie dziecku prawidłowej opieki poza rodziną biologiczną.
 • Podnoszenie standardów rodzinnej opieki zastępczej w odniesieniu do wszystkich jej uczestników.
 • Przełamywanie stereotypów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Podnoszenie kompetencji i rozwój Członków KOALICJI, wypracowanie „wspólnego głosu”.
 • Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.
 • Działania na rzecz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
 • Wspieranie uczestników rodzinnej pieczy zastępczej, aby mogli liczyć na fachową pomoc i doradztwo specjalistów.

KOALICJA zrzesza Członków:

 • Wspierających,
 • Zwykłych inaczej zwanych Zwyczajnymi,
 • Honorowych.

Członkami wspierającymi KOALICJI mogą stać się krajowe i zagraniczne organizacje i instytucje, które prowadzą działalność na rzecz rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem w dowolnej formule, zgodną ze Statutem KOALICJI i są zainteresowane śledzeniem naszej pracy oraz wspieraniem działalności.

Przyjęcie nowego Członka wspierającego następuje po spełnieniu następujących warunków:

 • złożeniu pisemnej rekomendacji od przynajmniej dwóch Członków zwykłych KOALICJI,
 • złożeniu przez kandydata Deklaracji Członkowskiej,
 • podjęciu uchwały Walnego Zebrania Członków o wyrażeniu zgody na przyjęcie go w poczet Członków wspierających KOALICJI,
 • wniesieniu wymaganej składki członkowskiej.

Wysokość składek Członkowskich ustala Walne Zebranie Członków w formie uchwały, powiadamiając Członków o wysokości składek Członkowskich na rok następny nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego.

Członkami zwykłymi KOALICJI mogą być krajowe osoby prawne działające nie dla zysku, w tym jednostki samorządu terytorialnego, które wskażą osobę reprezentującą ich w KOALICJI, nie uczestniczą w kampaniach politycznych służących wyborom do urzędów publicznych ani nie wspierają działalności żadnej partii politycznej, przez rok były członkiem wspierającym KOALICJI.

Koalicja posiada kilka źródeł finansowania, są to: składki członkowskie, dotacje, subwencje, środki otrzymane od sponsorów, darowizny.

Więcej informacji znajduje się w Statucie KOALICJI

Close